Trang chủ    Cập nhật luật lao động, luật doanh nghiệp

Cập nhật luật lao động, luật doanh nghiệp

Ngưỡng 1 tỷ đã được gỡ bỏ với doanh nghiệp mới thành lập

Thông tư số 119/2014/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 01/09/2014 đã quy định những doanh nghiệp mới thành lập có tài sản dưới 1 tỷ đồng sẽ vẫn được đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT). Quy định mới này được ban hành đã“mở cửa sinh” cho các doanh nghiệp mới thành lập.

Dự luật Doanh nghiệp sửa đổi được thêm 57 điều mới

So với Luật doanh nghiệp 2005, dự thảo Luật doanh nghiệp (sửa đổi) cơ bản giữ nguyên cấu trúc. Dự thảo Luật doanh nghiệp (sửa đổi) đã bổ sung thêm Chương IV về doanh nghiệp nhà nước; sáp nhập hai chương cũ của Luật doanh nghiệp 2005 là “Chương IX quản lý nhà nước” và “Chương X điều khoản thi hành” thành Chương X về tổ chức thực hiện.

Về số lượng điều khoản, dự thảo Luật doanh nghiệp (sửa đổi) bổ sung tăng 57 điều mới; có 99 điều được sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ 6 điều.

Cập nhật bộ luật lao động mới của Việt Nam-Chapter 9: Một số vấn đề khác

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG MỚI CỦA VIỆT NAM

Bộ Luật Lao Động mới (Bộ Luật Lao Động Mới) đã được Quốc Hội thông qua vào ngày 18 tháng 6 năm 2012 và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 5 năm 2013 và theo đó đã có tổng cộng hơn 15 nghị định và thông tư hướng dẫn thi hành mới được ban hành.

Dưới đây là tóm lược các vấn đề sửa đổi mang tính pháp lý:

11 MỘT SỐ VẤN ĐỀ KHÁC

Cập nhật bộ luật lao động mới của Việt Nam-Chapter 8: Công đoàn

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG MỚI CỦA VIỆT NAM

Bộ Luật Lao Động mới (Bộ Luật Lao Động Mới) đã được Quốc Hội thông qua vào ngày 18 tháng 6 năm 2012 và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 5 năm 2013 và theo đó đã có tổng cộng hơn 15 nghị định và thông tư hướng dẫn thi hành mới được ban hành.

Dưới đây là tóm lược các vấn đề sửa đổi mang tính pháp lý:

10. CÔNG ĐOÀN

Cập nhật bộ luật lao động mới của Việt Nam-Chapter 7: Quy chế dân chủ

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG MỚI CỦA VIỆT NAM

Bộ Luật Lao Động mới (Bộ Luật Lao Động Mới) đã được Quốc Hội thông qua vào ngày 18 tháng 6 năm 2012 và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 5 năm 2013 và theo đó đã có tổng cộng hơn 15 nghị định và thông tư hướng dẫn thi hành mới được ban hành.

Dưới đây là tóm lược các vấn đề sửa đổi mang tính pháp lý:

9 QUY CHẾ DÂN CHỦ

Cập nhật bộ luật lao động mới của Việt Nam-Chapter 6: Người lao động nước ngoài

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG MỚI CỦA VIỆT NAM

Bộ Luật Lao Động mới (Bộ Luật Lao Động Mới) đã được Quốc Hội thông qua vào ngày 18 tháng 6 năm 2012 và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 5 năm 2013 và theo đó đã có tổng cộng hơn 15 nghị định và thông tư hướng dẫn thi hành mới được ban hành.

Dưới đây là tóm lược các vấn đề sửa đổi mang tính pháp lý:

8 NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI

Cập nhật bộ luật lao động mới của Việt Nam-Chapter 5: Cho thuê lại lao động

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG MỚI CỦA VIỆT NAM

Bộ Luật Lao Động mới (Bộ Luật Lao Động Mới) đã được Quốc Hội thông qua vào ngày 18 tháng 6 năm 2012 và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 5 năm 2013 và theo đó đã có tổng cộng hơn 15 nghị định và thông tư hướng dẫn thi hành mới được ban hành.

Dưới đây là tóm lược các vấn đề sửa đổi mang tính pháp lý:

7 CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG

Cập nhật bộ luật lao động mới của Việt Nam-Chapter 4: Kỷ luật lao động, an toàn lao động

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG MỚI CỦA VIỆT NAM

Bộ Luật Lao Động mới (Bộ Luật Lao Động Mới) đã được Quốc Hội thông qua vào ngày 18 tháng 6 năm 2012 và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 5 năm 2013 và theo đó đã có tổng cộng hơn 15 nghị định và thông tư hướng dẫn thi hành mới được ban hành.

Dưới đây là tóm lược các vấn đề sửa đổi mang tính pháp lý:

4 KỶ LUẬT LAO ĐỘNG

Cập nhật bộ luật lao động mới của Việt Nam-Chapter 3: Tiền lương làm thêm giờ

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG MỚI CỦA VIỆT NAM

Bộ Luật Lao Động mới (Bộ Luật Lao Động Mới) đã được Quốc Hội thông qua vào ngày 18 tháng 6 năm 2012 và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 5 năm 2013 và theo đó đã có tổng cộng hơn 15 nghị định và thông tư hướng dẫn thi hành mới được ban hành.

Dưới đây là tóm lược các vấn đề sửa đổi mang tính pháp lý:

3 TIỀN LƯƠNG LÀM THÊM GIỜ

Cập nhật bộ luật lao động mới của Việt Nam-Chapter 2: Chấm dứt hợp đồng lao động

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG MỚI CỦA VIỆT NAM

Bộ Luật Lao Động mới (Bộ Luật Lao Động Mới) đã được Quốc Hội thông qua vào ngày 18 tháng 6 năm 2012 và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 5 năm 2013 và theo đó đã có tổng cộng hơn 15 nghị định và thông tư hướng dẫn thi hành mới được ban hành.

Dưới đây là tóm lược các vấn đề sửa đổi mang tính pháp lý:

2. CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Cập nhật bộ luật lao động mới của Việt Nam-Chapter 1: Hợp đồng lao động

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG MỚI CỦA VIỆT NAM

Bộ Luật Lao Động mới (Bộ Luật Lao Động Mới) đã được Quốc Hội thông qua vào ngày 18 tháng 6 năm 2012 và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 5 năm 2013 và theo đó đã có tổng cộng hơn 15 nghị định và thông tư hướng dẫn thi hành mới được ban hành.

Dưới đây là tóm lược các vấn đề sửa đổi mang tính pháp lý:

Nộp hồ sơ hay liên hệ nhanh đến nhân viên phụ trách

 
NGUYỄN THỊ CHINH LÊ THỊ NGA   MINA NGUYỄN
ĐT: 0988.713.551 ĐT: 0963.588.014   ĐT: 024.3795.7037
Email: chinh@hrlinkvietnam.vn Email: nga@hrlinkvietnam.vn    Email: info@hrlinkvietnam.vn