ホーム / ISO

ISO

トータル: 1

(VN/JP)[VNH 181012] QUẢN LÝ VẬN HÀNH SẢN XUẤT

Hà Nội VND 10 triệu trở lên セックス: 男性/女性 有効期限: 20-01-2019

- Lập kế hoạch sản xuất, kế hoạch vật tư, kế hoạch xuất hàng… - Theo dõi, kiểm soát tiến độ sản xuất, tập hợp số liệu, lập báo cáo về tình hình sản xuất - Liên hệ với các nhà gia công ngoài và khách hàng xử lý các vấn đề phát sinh về kế hoạch sản xuất. - Tham gia vào việc...